пʼятниця, 27 січня 2012 р.

Закони Ньютона

Динаміка. Закони Ньютона.


  • Під інерцією розуміють властивість тіл зберігати свою швидкість по величині та напрямку або стан спокою при відсутності дії зі сторони інших тіл.

  • Під дією інших тіл дане тіло, намагаючись зберегти свій попередній стан, змінює попереднє значення швидкості не відразу, а поступово.

  • Системи відліку в яких виконується закон інерції називають інерціальними системами відліку (ІСВ).

  • У всіх інерціальних системах відліку закони механіки однакові ( всі ІСВ рівноправні) – принцип відносності Галілея.

Перший закон Ньютона:

Існують інерціальні системи відліку відносно яких тіла зберігають свою швидкість сталою, коли на них не діють інші тіла або дія інших тіл скомпенсована.


Фізичний зміст першого закону Ньютона:

закон постулює існування ІСВ, а за своєю сутністю є законом інерції.

Другий закон Ньютона 

(встановлений на основі узагальнення численних експериментів):

Відношення величини сили, котра діє на тіло, до величини прискорення, яке викликане дією цієї сили, є величина стала для даного тіла. Цю величину називають інертною масою.
FR = ma

Фізичний зміст другого закону Ньютона:

  • - сила, як міра взаємодії тіл, є причиною зміни руху тіл (виникнення прискорення);
  • - інертна та гравітаційні маси тіла рівні між собою.

Особливості другого закону Ньютона: 

1. другий закон Ньютона виконується лише в ІСВ;
2. другий закон Ньютона справедливий для сил любої природи;
3. сила є причиною прискорення тіла та визначає величину та напрям цього прискорення;
4. у випадку дії на тіло декількох сил, другий закон Ньютона записують так:
FR = ma, де FR = F1 + F2 + F3 + …-векторна сума сил, котрі діють на тіло;
5. якщо (F = 0) → (а = 0) → (Δv = 0) → (v = const);
Останні записи є першим законом Ньютона.

Третій закон Ньютона:

Для довільних двох взаємодіючих тіл сила F21, з якою перше тіло діє на друге, рівна по величині і протилежна за напрямком силі F12, з якою друге тіло діє на перше
F21 = - F12
(сили F21, F12 додавати не можна, оскільки вони прикладені до різних тіл).

Фізичний зміст третього закону Ньютона:

В природі всі сили виникають парами і кожна пара сил є однієї природи.

Особливості третього закону Ньютона:

1. сили, як міра взаємодії тіл, завжди виникають парами;
2. сили, пов’язані третім законом Ньютона є однієї природи;
3. сили, пов’язані третім законом Ньютона не зрівноважуються, оскільки прикладені до різних тіл;
4. третій закон Ньютона справедливий для сил любої природи;
5. третій закон Ньютона виконується у ІСВ.

Повторити закони Ньютона та підготуватись до здачі теорії в понеділок. 
Варіант 1.                                                                                                                     Варіант 2.


1. Кінематика. Динаміка.                                                                           1. Явище інерції. ІСВ. НІСВ.
2. 1-й закон Ньютона. Фізичний зміст.                                             2. Принцип відносності Галілея.
3. МАСА, одиниці, властивості, вимірювання.           3. СИЛА, одиниці, властивості, вимірювання.
4. 2-й закон Ньютона. Фізичний зміст.                                      4. Особливості 2-го закону Ньютона.
5. Особливості 3-го закону Ньютона.                                      5. 3-й закон Ньютона. Фізичний зміст.
6. Закон всесвітнього тяжіння. γ-фіз. зміст.                                6. Інертна та гравітаційна маса. g.  


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...