вівторок, 1 січня 2013 р.

Ізопроцеси

Газові закони
Ізопроцесами називають термодинамічні процеси, що протікають в системі з незмінною масою при постійному значенні одного із параметрів стану системи.

1˚  Ізотермічний процес.

Т = const,  ΔT = 0

Р.Бойль (англ.), Е. Маріотт (фр.) , ХХVII ст.

Закон Бойля-Маріотта.

Добуток  pV=const для даної кількості газу при постійній температурі.

Пояснення закону Бойля-Маріотта з точки зору МКТ.

Тиск – це узагальнена, усереднена дія молекул (атомів, частинок) на стінки. При зменшенні об’єму в декілька раз у стільки ж раз збільшується число молекул в одиниці об’єму (концентрація), а отже і число ударів молекул в стінки за одиницю часу. Останнє веде до зростання тиску.


Схема експерименту


2˚Ізохоричний процес.

V = const,  ΔV = 0

Ж. Шарль (фр.), 1787 рік.

Закон Шарля.

Тиск певної маси газу при нагріванні на 1˚С при постійному об’ємі збільшується на 1/273 частину його тиску при 0˚С.

 р = р0(1 + αt)

 де α =( p p0)/p0t = 1/273 (K-1) -  температурний коефіцієнт тиску.

Tt = T – 273; р = р0(1 + αt) = р0 + р0 α(T – 273) = p0αT.

Тому р = p0αT  або р/Т = const  при незмінній масі ідеального газу.


Пояснення закону Шарля на основі МКТ.

Згідно із основними положеннями МКТ при зростанні температури ідеального газу зростає середня швидкість руху молекул (атомів, частинок), а тому зростає частота стикання зі стінками посудини. Це зумовлює зростання тиску молекул на стінки.

Схема експерименту


3˚  Ізобаричний процес.
р = const,  Δр = 0

Ж. Гей-Люссак (фр.), 1802 рік.

Закон Гей-Люссака.

Збільшення температури газу на 1˚С при постійному тиску збільшує його об’єм на 1/273 частину того об’єму, котрий займає газ при 0˚С.

V = V0(1 + βt)

де β = (V V0)/V0t температурний коефіцієнт обємного розширення газу.
Враховуючи, що t = T – 273, закон Гей-Люссака можна подати у наступному вигляді:

V = V0βt, V/T  = const,  при незмінній масі ідеального газу.


Пояснення закону Гей-Люссака на основі МКТ.

Згідно із основними положеннями МКТ при зростанні температури ідеального газу зростає середня швидкість руху молекул (атомів, частинок), а тому зростає середня відстань між молекулами, що і зумовлює зростання об’єму, який займає ідеальний газ.

Схема експерименту


Об’єднаний газовий закон

Закони Бойля-Маріотта, Шарля та Гей-Люссака, які встановлені експериментально, об’єднуються в одну формулу, яку називають об’єднаним газовим законом.

Для даної маси ідеального газу (m = const) в ході довільного рівноважного термодинамічного процесу величина pV/T залишається постійною:

pV/T = const

Якщо у ході даного процесу маса газу змінюється, то об’єднаний газовий закон набуває наступного вигляду:

pV/(mT) = const


Рівняння стану.

Рівнянням стану ідеального газу називають співвідношення, яке пов’язує між собою параметри ідеального газу у рівноважному стані: f(p,V,T,m) = 0.
Експериментально встановлене рівняння 

pV = (m)RT

називають рівнянням стану або рівнянням Клапейрона-Менделєєва.


У останньому рівнянні R = 8,31 ДЖ/(моль•К) називають універсальною газовою постійною, а число ν = m/μ вказує на кількість молів речовини, для яких записано рівняння стану і корі перебувають у стані термодинамічної рівноваги.


Ізотермічний термодинамічний процес
Ізобаричний термодинамічний процесДоцільно прочитати:


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...